بایگانی برچسب: موتور شوی بدون آب

موتور شوی بدون آب :

در صورت استفاده از اسپری موتور شوی فوم برای موتور دیگر نیازی به استفاده از آب ندارید.یکی از مزیت های استفاده از موتور شوی بدون آب این است که از مضرات آب در شستن موتور خلاص میشوید.مراحل استفاده به شرح زیر است:

1-خنک بودن موتور خودرو

2-مواد اضافی روی موتور را با دستمال پاک میکنیم

3-اسپری کردن به طور یکنواخت

4-تمیز کردن با استفاده از دستمالی نرم

اهمیت و ضرورت استفاده از موتور شوی خودرو

موتور شوی

امروزه برای تمیز کردن موتور خودرو ها و پاک نمودن جرم ها، رسوبات و لجن های داخل و خارج موتور، یک نوع ترکیب مطمئن به نام موتور شوی خودرو در دسترس قرار گرفته است. موتور شوی خودرو یک مکمل و ترکیب شیمیایی سازگار با خودرو است که باعث تمیز و نو ماندن بدنه موتور و بویژه افزایش کارآیی روغن موتور و سالم ماندن قسمت های داخلی موتور می شود.