بایگانی برچسب: مایع موتور شوی

مایع موتور شوی :

برای از بین بردن جرم ها ،لجن ها و رسوبات موتور خودرو از مایع موتور شوی استفاده میکنند.استفاده به موقع و مناسب از آن باعث روان کردن جریان موتور و جلوگیری از فرسودگی ان میشود.زمان استفاده از موتور شوی هنگام تعویض روغن و قبل از ریختن روغن تازه میباشد.

اهمیت و ضرورت استفاده از موتور شوی خودرو

موتور شوی

امروزه برای تمیز کردن موتور خودرو ها و پاک نمودن جرم ها، رسوبات و لجن های داخل و خارج موتور، یک نوع ترکیب مطمئن به نام موتور شوی خودرو در دسترس قرار گرفته است. موتور شوی خودرو یک مکمل و ترکیب شیمیایی سازگار با خودرو است که باعث تمیز و نو ماندن بدنه موتور و بویژه افزایش کارآیی روغن موتور و سالم ماندن قسمت های داخلی موتور می شود.