بایگانی برچسب: موتور شوی

موتور شوی :

از آنجایی که موتور خودرو نقش بسزایی در عملکرد خودروی شما دارد و تمیزی آن مهم است پس استفاده از موتور شوی واجب است. برای ازبین بردن جرم ها و رسوبات از موتور استفاده میشود.استفاده مناسب آن باعث روان کردن جریان روغن در موتور و میشود و از فرسودگی نیز جلوگیری میکند.

اهمیت و ضرورت استفاده از موتور شوی خودرو

موتور شوی

امروزه برای تمیز کردن موتور خودرو ها و پاک نمودن جرم ها، رسوبات و لجن های داخل و خارج موتور، یک نوع ترکیب مطمئن به نام موتور شوی خودرو در دسترس قرار گرفته است. موتور شوی خودرو یک مکمل و ترکیب شیمیایی سازگار با خودرو است که باعث تمیز و نو ماندن بدنه موتور و بویژه افزایش کارآیی روغن موتور و سالم ماندن قسمت های داخلی موتور می شود.